Τηλ: 22484045 Fax: 22484571

ΦΟΙΒΟΣ ΙΩΣΗΦ
ΑΛΥΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ 38,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΗΣΟΥ,
Τ.Θ.12641, 2251 ΛΕΥΚΩΣΙΑ.
Fax: 22484045